Regulamin pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym JULIA

Gość dokonując rezerwacji jednocześnie akceptuje warunki tego regulaminu.

Art. 1

Turysta zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego na kwaterze i do użytku wszystkich pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem.

Art. 2

W przypadku wyrządzenia szkód przez turystę zobowiązany on jest do ich niezwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy

Art. 3

Jeżeli liczba turystów wynajmujących kwaterę jest wyższa niż w skierowaniu, właściciel kwatery ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowych osób, pobrania dodatkowej opłaty, odstąpienia od umowy z winy turysty

Art. 4

Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i turystę

Art. 5

Rezerwacja kwatery zostanie potwierdzona wtedy, kiedy w określonym terminie w skierowaniu turysta uiści wymagane opłaty

Art. 6

Turysta nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktujących ich jako swoich gości

Art. 7

Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić turyście pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery a jej stan higieniczno-sanitarny nie może budzić zastrzeżeń

Art. 8

Konsekwencje finansowe rozwiązania umowy przez turystę rezygnującego z realizacji otrzymanego skierowania na pobyt traci należność:
po 3 miesiącach – 20%

po 2 miesiącach – 30%

po 1 miesiącu – 50%

po 2 tygodniach – 80%

Późniejsze rezygnacje oznacza całkowitą utratę wpłaconych zadatków

Art. 9

Jeżeli turysta nie zgłosi się w ciągu 3 dni od wskazanej w skierowaniu daty przyjazdu na kwaterę i jeżeli nie poinformuje o fakcie późniejszego przybycia jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji, a właściciel kwatery może dowolnie dysponować kwaterą

Art. 10

Turysta skracający okres pobytu na kwaterze nie otrzymuje zwrotu należności za wykorzystane noclegi

Art. 11

Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce parkingowe, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie

Art. 12

Wszystkie wnioski i skargi turysta składa w formie pisemnej najpóźniej w dniu wyjazdu

Art. 13

W przypadku ewentualnych skarg i wniosków właściciela kwatery dążyć będzie do polubownego ich rozstrzygnięcia

Art. 14

Wpłacanie zadatku jest równoznaczne z akceptacją warunków wynajmu kwatery

Art. 15

W sprawach nie normowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z posługiwania się umową osób trzecich

Art. 16

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dzień przyjazdu i kończy się o godz. 10.00 następnego dnia. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania się po wcześniejszym ustaleniu tego z Wynajmującym

Art. 17

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 7:00

Art. 18

W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu możliwe jest w wyznaczonych miejscach na zewnątrz budynku

Art. 19

Pobyt Gości ze zwierzętami jest akceptowany. Prosimy o wcześniejszą informację

Art. 20

Na terenie naszego gospodarstwa znajduje się staw, w którym obowiązuje całkowity zakaz kąpieli

Art. 21

Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości